អុបទិកសម្រាប់ដំណើរការឡាស៊ែរ

ដំណើរការឡាស៊ែរសម្រាប់សម្ភារៈផុយ

Laser Micro-Processing សម្រាប់ OLED & PI Cutter

ឡាស៊ែរ mអាយក្រូ-pរាំវង់ គឺជាការកាត់ ដំណើរការ ក្នុងទំហំតូច និងតូច ជាពិសេសនៅក្នុងការកាត់ OLED (Organic-LED) និង PI (Polyimide) ។

ដំណើរការឡាស៊ែរសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម Photovoltaic

យើងកំពុងកែលម្អការរចនាគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ 2023!
សូម Shift + Refresh (F5) ប្រសិនបើមាតិកាមិនបង្ហាញត្រឹមត្រូវ។
គេហទំព័រនេះត្រូវបានមើលបានល្អបំផុតជាមួយ Chrome/Firefox/Safari។