អុបទិកសម្រាប់ LiDAR សម្រាប់យានយន្តស្វយ័ត

អុបទិកដែលមាន 905nm និង 1550nm គឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

យើងកំពុងកែលម្អការរចនាគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ 2023!
សូម Shift + Refresh (F5) ប្រសិនបើមាតិកាមិនបង្ហាញត្រឹមត្រូវ។
គេហទំព័រនេះត្រូវបានមើលបានល្អបំផុតជាមួយ Chrome/Firefox/Safari។