អុបទិកសម្រាប់ការថតរូបអុបទិកវេជ្ជសាស្រ្ត

ការថតរូបភាពអុបទិកផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត គឺជាការប្រើប្រាស់ពន្លឺជាបច្ចេកទេសថតរូបភាពស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្តដូចជា endoscope, hysteroscopy, arthroscope, និង rhinolaryngoscope ។

PN ថ្មី៖ Infra-LW1001.0-21 & Infra-LW751.0-21 ត្រូវបានបន្ថែមទៅស៊េរី LWIR
គេហទំព័រនេះត្រូវបានមើលបានល្អបំផុតជាមួយ Chrome/Firefox/Safari។