ព្រឹត្តិការណ៍

ហត្ថលេខាពិព័រណ៍ - ឆ្នាំ 2022 SPIE OPTICS + រូបថត
ហត្ថលេខាពិព័រណ៍
PN ថ្មី៖ Infra-LW1001.0-21 & Infra-LW751.0-21 ត្រូវបានបន្ថែមទៅស៊េរី LWIR
គេហទំព័រនេះត្រូវបានមើលបានល្អបំផុតជាមួយ Chrome/Firefox/Safari។