ផលិតផល

ម៉ូឌុលអុបទិកភាពជាក់លាក់

សមាសធាតុអុបទិកភាពជាក់លាក់

ឧបករណ៍អុបទិកភាពជាក់លាក់

PN ថ្មី៖ Infra-LW1001.0-21 & Infra-LW751.0-21 ត្រូវបានបន្ថែមទៅស៊េរី LWIR
គេហទំព័រនេះត្រូវបានមើលបានល្អបំផុតជាមួយ Chrome/Firefox/Safari។