វគ្គសិក្សា Zemax

វិញ្ញាបនបត្រនីមួយៗភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណតែមួយគត់ អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់នៅទីនេះ៖

យើងកំពុងកែលម្អការរចនាគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ 2023!
សូម Shift + Refresh (F5) ប្រសិនបើមាតិកាមិនបង្ហាញត្រឹមត្រូវ។
គេហទំព័រនេះត្រូវបានមើលបានល្អបំផុតជាមួយ Chrome/Firefox/Safari។